Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła

parafialnego w Ulanowie”

Parafia Rzymskokatolicka                                                                       

pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

ul. Kościelna 29

37-410 Ulanów                                                                                                                              

NIP: 6020007310

2.Kontakt z Zamawiającym

Kontakt telefoniczny z Zamawiającym możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ks. Kazimierz Żyłka, nr tel (+48) 15 876 30 24,
kom: 696 247 567; e-mail: parafiaulanow@gmail.com

II.         Tryb udzielenia zamówienia:                                                                                                                                 
 1. Postępowanie nie podległa przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2023r.poz.1605 ze zmianami), zwanych dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamówienie jest realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie, w ramach umów zawartych z Województwem Podkarpackim.
  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.
III.     Istotne informacje na temat przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                 
 1. Zadanie jest III etapem prac konserwatorskich prowadzonych w kościele.
  1. Z uwagi na wysoki stopień trudności oraz fakt, że zadanie stanowi kontynuację działań podjętych w poprzednich latach, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
  1. Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej: 22.02.2024 r. o godz. 11:00 oraz 29.02.2024 r. o godz. 11:00. Na wizję lokalną należy przybyć z wypełnionym i wydrukowanym egzemplarzem Zaświadczenia, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
  1. Prace konserwatorskie, których przedmiar przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania, będą podzielone na etapy:
   1. Etap I: konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej wraz z polichromią ściany tęczowej, ściany zachodniej nad chórem oraz polichromii ścian i stropów nawy bocznej północnej. Wykonanie badań historycznych.
   1. Etap II: konserwacja estetyczna polichromii sklepienia nawy głównej wraz z polichromią ściany tęczowej, ściany zachodniej nad chórem oraz polichromii ścian i stropów nawy bocznej północnej.
   1. Etap III: konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian i stropów nawy bocznej południowej oraz ściany zachodniej pod chórem.
 • Zakres przewidzianych czynności obejmuje:

Działania w obrębie całej nawy kościoła:

 1. sporządzenie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej obiektu,
  1. dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
  1. przeprowadzenie kompleksowych badań stratygraficznych polichromii (wykonanie przekrojów poprzecznych, sond stratygraficznych) oraz badań technologicznych (identyfikacja spoiw i pigmentów).

Konserwacja polichromii na papierze:

 1. oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń,
 2. mechaniczne usunięcie przemalowań warstwy malarskiej,
 3. impregnacja strukturalna drewnianego podłoża z uprzednim usunięciem zdegradowanego drewna, 
 4. uzupełnienie ubytków warstwy drewna z lokalnymi wstawkami drewnianymi oraz kitem z masy epoksydowej,
 5. impregnacja warstwy malarskiej Klucelem G w etanolu z dodatkiem Aspetiny M,
 6. wykonanie kompresów z ligniny celulozowej i destylowanej wody na całej powierzchni malowidła,
 7. podklejanie papieru do drewna tuż po zdjęciu kompresów z podłoża – należy zastosować klajster pszennym z dodatkiem Aseptiny M,
 8. mechaniczne oczyszczenie zardzewiałych gwoździ, impregnacja metalowych elementów penetrującym środkiem,
 9. podklejanie pierwotnych, znajdujących się pod papierem pasów lnianych klejem glutynowym,
 10. wklejenie nowych pasów stosując płótno lniane oraz klej glutynowy,
 11. uzupełnienie ubytków papieru papierem czerpanym, dociętym do kształtu ubytku i wklejonym na klajster pszenny,
 12. uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy barwioną zaprawą kredowo-klejową,
 13. uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej Klucelem G w etanolu 2% z pigmentami, wykorzystując podlawowanie, plamę scalającą oraz znak graficzny (kreskę).

Konserwacja polichromii olejnej na drewnie (lamperia):

 1. oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń gumami chlebowymi i syntetycznymi,
 2. usunięcie przemalowań warstwy malarskiej przy użyciu rozpuszczalników,
 3. impregnacja strukturalna drewnianego podłoża z uprzednim usunięciem zdegradowanego drewna,
 4. uzupełnienie ubytków warstwy drewna z lokalnymi wstawkami drewnianymi oraz kitem z masy epoksydowej,
 5. wklejenie pasów płótna lnianego w miejscach łączeń belek (w miejscach gdzie występowały pierwotnie),
 6. mechaniczne oczyszczenie zardzewiałych gwoździ, impregnacja metalowych elementów penetrującym środkiem,
 7. uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy barwioną zaprawą kredowo-klejową,
 8. scalające uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,
 9. zawerniksowanie z wykorzystaniem żywicy syntetycznej, odpornej na starzenie (dobranej po wykonaniu prób).
 • Pełna dokumentacja Projektu jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, podczas wizji lokalnej.
  • Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania (wzór i miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający).
  • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową, rysunkową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie „pdf”, (na nośniku CD lub DVD) w terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
  • Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
  • Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje również inne prace konieczne do jego wykonania, a nieujęte w zapytaniu lub załącznikach do niego, a które są niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
  • Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
   • zabezpieczenia strefy prac z uwzględnieniem ciągłości udostępniania obiektu,
   • zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkiej istniejącej infrastruktury technicznej, elementów zabytkowych oraz usunięcie wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez przywrócenie uszkodzonych elementów do stanu niepogorszonego sprzed dnia rozpoczęcia prac,
   • przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
   • uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
  • Termin realizacji zamówienia:
   • Etap I i II: 31.12.2024 r.
   • Etap III: 31.12.2025 r.
  • Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Oferentem, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV.      Warunki udziału w konkursie ofert:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. Posiadają odpowiednie doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia:
  1. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 zadanie o wartości przynajmniej 1 000 000,00 zł brutto, polegające na konserwacji malowideł ściennych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
  1. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali przynajmniej 1 zadanie o wartości powyżej 350 000 zł brutto odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na konserwacji XIX-wiecznych malowideł ściennych w technice klejowej na papierze przyklejonym do drewnianych belek.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej określonych warunków oferent powinien prawidłowo wypełnić formularz WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 • Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
  • Kierownikiem prac konserwatorskich – dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki, spełniającym wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) oraz który:
   • posiada doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi przy konserwacji XIX-wiecznych malowideł ściennych w technice klejowej na papierze przyklejonym do drewnianych belek.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

 • Posiadają ważną i opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej 1 000 000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferent powinien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy.

 • Nie podlegają wykluczeniu:
  • na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

V.         Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:                                                                                                                                 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
  1.  
Lp.Opis kryterium ocenyZnaczenie (pkt)
1.Cena (Pc)75 punktów
2.Doświadczenie Oferenta25 punktów
 Razem100 punktów
 • Sposób dokonywania oceny:
  • Sposób oceny ofert kryterium „Cena”:

Pc= (Cbn/Cb)x60 punktów

Gdzie:

Pc – liczba punktów

Cbn – najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto

Cb – proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto

 • Sposób oceny ofert w kryterium doświadczenie Oferenta (pdo): w kryterium tym, sumarycznie punktowane będzie doświadczenie Oferenta, ujęte w prawidłowo wypełnionym formularzu WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2. Maksymalną ilość punków uzyska podmiot, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w przynajmniej 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
  • 1-2 obiekty – 1 pkt.
  • 3-6 obiektów – 5 pkt.
  • 7-9 obiektów – 15 pkt.
  • 10 obiektów lub więcej – 25 pkt.
 • Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

VI.      Płatność.                                                                                                                                 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VII.    Sposób przygotowania oferty:                                                                                                                                

 1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z obowiązkowymi załącznikami.
  1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 11.03.2024 r. do godz. 15.00, w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie poprzez złożenie jej osobiście, pocztą lub kurierem pod następującym adresem:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie,
ul. Kościelna 29,
37-410 Ulanów

 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

OFERTA

Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła
parafialnego w Ulanowie

 

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje o formalnościach:                                                                                                                                                                 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podległa wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o jego wynikach.
  1. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Zatwierdził

Ks. Kazimierz Żyłka

 Proboszcz Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

——————————————————————————————————————–

Załączniki:

Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

 
(nazwa przedsiębiorstwa)
Adres siedziby   
ulicaNr budynku / Nr lokalumiejscowość
   
Kod pocztowypocztawojewództwo
  
RegonNIP
   
Imię i nazwisko reprezentantanr tel. komórkowyadres e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaproszenia do składania ofert na realizację
zamówienia pn.: „Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i
polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu, za ryczałtową cenę:
 1. …………………… zł netto (słownie: ……………………………………. zł)
 2. VAT – ………………………zł  (słownie: …………………………………… zł)
 3. ………………….… zł brutto (słownie: ……………………………………. zł)
 4. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.


Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:

 1. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
 2. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczam, ze zapoznałem się z przedmiotem zapytania i  nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania:

 1. na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………., dn. …………………….               …………………………………………………………………….

                         Miejscowość, data                                                                       Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

              woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Oświadczenia i Informacja nt. RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie, ul. Kościelna 29, 37-410 Ulanów.
 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną parafiaulanow@gmail.com.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przewarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) art. 6, ust. 1, pkt b oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Ja niżej podpisany, działający w imieniu …………………………………………….…………../podać nazwę i adres Wykonawcy/ oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyżej informacji, w całości przyjmuję ją do wiadomości i akceptuję.
 13. Ja niżej podpisany działający w imieniu ………………………………………………..………../podać nazwę i adres Wykonawcy/ oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio uzyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienie publicznego pn. „Ulanów, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Barbary (1643 r.), polichromia: konserwacja techniczna i estetyczna” – kontynuacja prac.

……………………., dn. …………………….                      ………………………………………………………………..

                       Miejscowość, data                                                                               Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Nr 2

WYKONAWCA:

       
(pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa)

WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Konserwacja
techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego
w Ulanowie

 1. Oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy w ciągu ostatnich 5 lat następujące zadania polegające na konserwacji malowideł ściennych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każde:
ZadanieWartość brutto zrealizowanych robótMiejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego były wykonane praceData zakończenia zadania
1234
    
    
    
 • Oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy w ciągu ostatnich 5 lat następujące zadania polegające na konserwacji XIX-wiecznych malowideł ściennych w technice klejowej na papierze przyklejonym do drewnianych belek, o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każde:
ZadanieCharakterystyka pracMiejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego były wykonane praceData zakończenia zadania
1234
    
    
    
 • Oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy w ciągu ostatnich 5 lat prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
ZadanieWartość brutto zrealizowanych robótMiejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego były wykonane praceData zakończenia zadania
1234
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

……………………., dn. …………………….         ……………………………………………………………….

                        Miejscowość, data                                                                Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

       woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

W celu potwierdzenia powyższych informacji  Oferent obowiązkowo załącza potwierdzenia wykonania usług w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

Nr 3

WYKONAWCA:

       
(pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Konserwacja
techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego
w Ulanowie”

 1. Oświadczam/y, że do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich zostanie skierowana następująca osoba spełniająca kryteria wymienione w pkt.IV.2 a) Zapytania ofertowego:
Imię i nazwiskoPodstawa uprawnieńDoświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi (wymienić nazwy zadań)Okres pełnienia funkcji (podać daty rozpoczęcia i zakończenia z dokładnością do miesiąca)
1234
    
  

……………………., dn. …………………….         ……………………………………………………………….

                        Miejscowość,                                                      Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

     woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

W celu potwierdzenia powyższych informacji Oferent obowiązkowo załącza kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia oraz  potwierdzenia wykonania wymienionych usług w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

Nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

„Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie”

L.pZakres czynności/rodzaj powierzchniPowierzchnia (dm2)
1.Polichromia nawy głównej – strop10600
2.Polichromia nawy głównej – ściana nad chórem i ściana tęczowa2400
3.Polichromia nawy bocznej północnej – strop5200
4.Polichromia nawy bocznej północnej – ściany11200
5.Polichromia nawy bocznej południowej – strop5200
6.Polichromia nawy bocznej południowej – ściany11000
7.Polichromia ściany zachodniej – chór i pod chórem9000
8.Polichromii prezbiterium – ściana wschodnia1087
Suma:54708,7

Załącznik nr 5

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że (imię, nazwisko) …………..…………………………..………,
przedstawiciel Oferenta: (nazwa i adres) …..………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
był obecny podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu ………….…….. o godzinie
………… w związku z zapytaniem ofertowym z dnia …………….….…. dotyczącym
realizacji zamówienia pn.: Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i
polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie

……………………., dn. ……………………. ……………………………………………………………….
Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Zamawiającego oraz pieczątka / pieczątki

SPROSTOWANIE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie
ul. Kościelna 29
37-410 Ulanów

Wszyscy zainteresowani

dotyczące realizacji zamówienia pn.
„Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego
kościoła parafialnego w Ulanowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie
informuje iż w rozdziale VII zapytania ofertowego zmieniono datę składania ofert:
jest 11-03-2023 r. godz. 15:00
winno być 15-03-2023 r. godz. 15:00