Zapytanie ofertowe II

Ulanów, dnia 09.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia pn.

„Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

 1. Informacje o Zamawiającym:
  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka                                                                       

pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

ul. Kościelna 29, 37-410 Ulanów          

NIP: 6020007310

 • Kontakt z Zamawiającym

Kontakt telefoniczny z Zamawiającym możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ks. Kazimierz Żyłka, nr tel (+48) 15 876 30 24,
kom: 696 247 567; e-mail: parafiaulanow@gmail.com

II.         Tryb udzielenia zamówienia:                                                                                                                                 

 1. Postępowanie nie podległa przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2023r.poz.1605 ze zmianami), zwanych dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamówienie jest realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie, w ramach umów zawartych z Województwem Podkarpackim.
  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

III.     Istotne informacje na temat przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                 

 1. Zadanie jest III etapem prac konserwatorskich prowadzonych w kościele.
  1. Z uwagi na wysoki stopień trudności oraz fakt, że zadanie stanowi kontynuację działań podjętych w poprzednich latach, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
  1. Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej: 22.02.2024 r. o godz. 11:00 oraz 29.02.2024 r. o godz. 11:00. Na wizję lokalną należy przybyć z wypełnionym i wydrukowanym egzemplarzem Zaświadczenia, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
  1. Prace konserwatorskie, których przedmiar przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania, będą podzielone na :
   1. Demontaż starej instalacji
   1. Rozdzielnie elektryczne.
   1. Instalacja oświetlenia i gniazd
   1. Pomiary elektryczne
   1. Uzupełnienie opierzenia elewacji kościoła
 • Zakres przewidzianych czynności obejmuje:

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji  elektrycznej w budynku zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie. Planuje się wymianę rozdzielnicy  głównej wyposażonej w wyłącznik T max T! pełniącej funkcję wyłącznika p.poż. Wszystkie gniazda natynkowe z bolcem ochronnym. Główne ciągi przewodów poprowadzone w przestrzeni dachowej w korytkach kablowych.

 • Pełna dokumentacja Projektu jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, podczas wizji lokalnej.
  • Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania (wzór i miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający).
  • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową, rysunkową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie „pdf”, (na nośniku CD lub DVD) w terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
  • Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
  • Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje również inne prace konieczne do jego wykonania, a nieujęte w zapytaniu lub załącznikach do niego, a które są niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
  • Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
   • zabezpieczenia strefy prac z uwzględnieniem ciągłości udostępniania obiektu,
   • zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkiej istniejącej infrastruktury technicznej, elementów zabytkowych oraz usunięcie wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez przywrócenie uszkodzonych elementów do stanu niepogorszonego sprzed dnia rozpoczęcia prac,
   • przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
   • uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
  • Termin realizacji zamówienia:
   •  
  • Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Oferentem, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV.      Warunki udziału w konkursie ofert:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. Posiadają odpowiednie doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia:
  1. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 zadanie o wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto, konserwacji obiektu  w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej określonych warunków oferent powinien prawidłowo wypełnić formularz WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 • Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
  • Kierownikiem prac konserwatorskich – dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki, spełniającym wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) oraz który:
   • posiada doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi przy remoncie instalacji elektrycznej na obiekcie zabytkowym
   • W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
  • Posiadają ważną i opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej 1 000 000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferent powinien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy.

 • Nie podlegają wykluczeniu:
  • na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

V.         Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:                                                                                                                                 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
  1.  
Lp.Opis kryterium ocenyZnaczenie (pkt)
1.Cena (Pc)75 punktów
2.Doświadczenie Oferenta25 punktów
 Razem100 punktów
 • Sposób dokonywania oceny:
  • Sposób oceny ofert kryterium „Cena”:

Pc= (Cbn/Cb)x60 punktów

Gdzie:

Pc – liczba punktów

Cbn – najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto

Cb – proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto

 • Sposób oceny ofert w kryterium doświadczenie Oferenta (pdo): w kryterium tym, sumarycznie punktowane będzie doświadczenie Oferenta, ujęte w prawidłowo wypełnionym formularzu WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2. Maksymalną ilość punków uzyska podmiot, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w przynajmniej 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
  • 1-2 obiekty – 1 pkt.
  • 3-6 obiektów – 5 pkt.
  • 7-9 obiektów – 15 pkt.
  • 10 obiektów lub więcej – 25 pkt.
 • Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

VI.      Płatność.                                                                                                                                 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VII.    Sposób przygotowania oferty:                                                                                                                                

 1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z obowiązkowymi załącznikami.
  1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 13.03.2024 r. do godz. 15.00, w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie poprzez złożenie jej osobiście, pocztą lub kurierem pod następującym adresem:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie,
ul. Kościelna 29,
37-410 Ulanów

 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

OFERTA

Ulanów, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Barbary (1643 r.), polichromia: konserwacja techniczna i estetyczna – kontynuacja prac

 

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje o formalnościach:                                                                                                                                                                 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podległa wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o jego wynikach.
  1. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Zatwierdził

Ks. Kazimierz Żyłka

 Proboszcz Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

Załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

 
(nazwa przedsiębiorstwa)
Adres siedziby   
ulicaNr budynku / Nr lokalumiejscowość
   
Kod pocztowypocztawojewództwo
  
RegonNIP
   
Imię i nazwisko reprezentantanr tel. komórkowyadres e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu, za ryczałtową cenę:
 1. …………………… zł netto (słownie: ……………………………………. zł)
 2. VAT – ………………………zł  (słownie: …………………………………… zł)
 3. ………………….… zł brutto (słownie: ……………………………………. zł)
 4. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.


Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:

 1. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
 2. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczam, ze zapoznałem się z przedmiotem zapytania i  nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania:

 1. na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………., dn. …………………….               …………………………………………………………………….

                         Miejscowość, data                                                                       Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

              woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Oświadczenia i Informacja nt. RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie, ul. Kościelna 29, 37-410 Ulanów.
 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną parafiaulanow@gmail.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przewarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) art. 6, ust. 1, pkt b oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Ja niżej podpisany, działający w imieniu …………………………………………….…………../podać nazwę i adres Wykonawcy/ oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyżej informacji, w całości przyjmuję ją do wiadomości i akceptuję.
 13. Ja niżej podpisany działający w imieniu ………………………………………………..………../podać nazwę i adres Wykonawcy/ oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio uzyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienie publicznego pn. „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

……………………., dn. …………………….                      ………………………………………………………………..

                       Miejscowość, data                                                                               Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik 2

WYKONAWCA:

     
(pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa)

WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

 1. Oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy w  ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 zadanie o wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto, konserwacji obiektu  w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
ZadanieWartość brutto zrealizowanych robótMiejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego były wykonane praceData zakończenia zadania
1234
    
    
 • Oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej …. zadanie o wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto, konserwacji obiektu  w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każde:
ZadanieCharakterystyka pracMiejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego były wykonane praceData zakończenia zadania
1234
    
    

……………………., dn. …………………….         ……………………………………………………………….

                        Miejscowość, data                                                                Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

       woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

W celu potwierdzenia powyższych informacji  Oferent obowiązkowo załącza potwierdzenia wykonania usług w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

Załącznik 3

WYKONAWCA:

       
(pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

 1. Oświadczam/y, że do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich zostanie skierowana następująca osoba spełniająca kryteria wymienione w pkt.IV.2 a) Zapytania ofertowego:
Imię i nazwiskoPodstawa uprawnieńDoświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi (wymienić nazwy zadań)Okres pełnienia funkcji (podać daty rozpoczęcia i zakończenia z dokładnością do miesiąca)
1234
    
  

……………………., dn. …………………….         ……………………………………………………………….

                        Miejscowość,                                                      Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

     woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

W celu potwierdzenia powyższych informacji Oferent obowiązkowo załącza kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia oraz  potwierdzenia wykonania wymienionych usług w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

Załącznik 4

PRZEDMIAR ROBÓT

„Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie”

NrPodstawaOpis robótJmIlość
 KosztorysRemont instalacji elektrycznej wewnętrznej w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie.  
1RozdziałRozdział 1  
1.1GrupaInstalacja elektryczna  
1.1.1ElementDemontaże  
1.1.1.1ZRE 28/4/4Ogólne zapoznanie się z zakresem pracy remontowanego obiektu i dokumentacą techniczną remontowanych urządzeńkpi1
1.1.1.2KNNRW 9/304/3Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 7,5‘mm2 2 149
Wyliczenie ilości robót:m
2*36+2*24+4*50+2*120+4*54+2*78+4*86+4*5+4*10*10+2 *15+15+2*48+2*132+20+2*142 149,000000
RAZEM2 149,000000
1.1.1.3KNNRW 9/304/3Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 7,5mm2 – nagłośnieniem375
Wyliczenie ilości robót:
115+10+2*20+25+2*30+15+10+2*2*20+2*35+2*25375,000000
RAZEM.375,000000
1.1.1.4KNNRW 9/307/61 Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych na drewnie, demontażm968
Wyliczenie ilości robót:
13*12+4*56+2*80+2*50+48+138+2*46+84+86968,000000
RAZEM:968,000000
1.1.1.5KNR 403/1101/1Demontaż uchwytów wsporczych dla rur instalacyjnych z odkręceniem, podłoże: drewno, rura Fi do 21 mmszt968
1.1.1.6KNR 403/1133/7Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanychszt38
1.1.1.7KNR 403/1124/4Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10’A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowyszt9
1.1.1.8KNR 403/1122/3Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63’A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 2 biegunyszt15
1.2ElementRozdzielnie elektryczne  
1.2.1KSNR 5/201/4Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica elektryczna główna RGszt1,000
1.2.2KSNR 5/201/4Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica elektryczna promienników RPszt1,000
1.2.3KSNR 5/201/1Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica sterowania oświetleniem TSOszt1,000
1.3ElementInstalacja oświetlenia i gniazd  
1.3.1KNR 403/1017/3Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20’mmotwór50,000
1.3.2KNNR 5/304/4Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, puszki ognioodporneszt22
1.3.3KNNR 5/304/4Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wylotyszt20
1.3.4KNNR 5/104/2 (2)Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, Fi’22 – rura WOT22m300
Wyliczenie ilości robót:
|3*12+2*48+2*40+38+50300,000000
RAZEM:300,000000
1.3.5KNNR 5/104/2 (2)Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, Fi’22 – rura WOT16Tl688
Wyliczenie ilości robót:
(2*24+2*46+84+128+4*84688,000000
RAZEM:688,000000
1.3.6KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu „U575”, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100’mmn70
Wyliczenie ilości robót:
112+38+2070,000000
RAZEM:70,000000
1.3.7KNNR 5/1105/9 |Montaż pokrywy do korytek typu „U575”, przykręcanej, szerokość 100’mmn70
 Wyliczenie ilości robót:
 112+38+2070,000000
RAZEM:70,000000
1.3.8KNNR 5/1105/8 | Montaż korytek typu ”U575″, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200’mmn52
 Wyliczenie ilości robót:
 114+3852,000000
 RAZEM:52,000000
1.3.9KNNR 5/1105/9 | Montaż pokrywy do korytek typu „U575”, przykręcanej, szerokość 200’mmn52
 Wyliczenie ilości robót:
 114+3852,000000
 RAZEM:52,000000
1.3.10KNRW 508/115/6Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 230 mm, podłoże różne od betonu 30,000 
Wyliczenie ilości robót:  
|4+8+2+10+630,000000 
RAZEM:30,000000m 
1.3.11KNRW 508/207/1Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5 mm2 – przewód 3×1,5 mm2 1 030 
Wyliczenie ilości robót: 
[2*36+2*24+4*50+2*120+4*54+2*78+4*5++2*15+20+2*141 030,000000 
RAZEM:1 030,000000m 
1.3.12KNRW 508/212/1Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’mm2 – przewód 3×1,5 540 
Wyliczenie ilości robót: 
|2*36+2*24+4*50+4*5+2*15+18+2*48+20+2*18540,000000 
RAZEM:540,000000m 
1.3.13KNRW 508/207/1Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5 mm2 – przewód 5×1,5 mm2 40 
Wyliczenie ilości robót: 
\ 10+2*1540,000000 
RAZEM:40,000000m 
1.3.14KNRW 508/212/1Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’mm2 – przewód 5×1,5m20 
Wyliczenie ilości robót: 
|10+1020,000000 
RAZEM:20,000000 
1.3.15KNRW 508/207/1Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5 mm2 – przewód 3×2,5 mm2m400 
Wyliczenie ilości robót: 
[48+132+2*58+2*36+32400,000000 
RAZEM:400,000000 
1.3.16KNRW 508/212/1Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’mm2 – przewód 3×2,5mm2m120 
Wyliczenie ilości robót: 
[36+34+28+22120,000000 
RAZEM:120,000000 
1.3.17KNRW 508/207/3Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30’mm2 – przewód 5×4 mm2m268 
Wyliczenie ilości robót: 
[48+2*58+2*36+32268,000000 
RAZEM:268,000000 
1.3.18KNRW 508/212/3Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30 mm2 – – przewód 5×4 mm2m72 
Wyliczenie ilości robót: 
] 16+18+3872,000000 
RAZEM:72,000000 
1.3.19KNRW 508/212/3Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30mm2 – – przewód 5×6 mm2m210 
Wyliczenie ilości robót: 
|2*16+2*40+2*49210,000000 
RAZEM:210,000000 
1.3.20KNR 510/114/3Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m – kabel 5×16 mm2 R = 0,955 M= 1,000 S = 1,000m15 
Wyliczenie ilości robót: 
 15,000000 
RAZEM:15,000000 
1.3.21KNR 510/114/3Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0’kg/m – kabel 5×35 mm2 R = 0,955 M = 1,000 S= 1,000m15 
Wyliczenie ilości robót: 
11515,000000 
RAZEM:15,000000 
1.3.22KSNR 5/502/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych – oświetlenie strychkpie 
1.3.23KNRW 508/207/1Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5’mm2 – przewód głośnikowym12 
Wyliczenie ilości robót: 
|4*15+2*10+2*20120,000000 
RAZEM:120,000000 
1.3.24KNRW 508/212/1Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’mm2 przewód głośnikowy  
 Wyliczenie ilości robót:  
 |2M8+2*51+60258,000000  
 RAZEM:258,000000’m258
1.3.25KSNR 5/502/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych – plafonierykpl9
1.3.26KSNR 5/502/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych – kinkiety istn.kpl12
1.3.27KSNR 5/502/1 (DMontaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych – plafoniery z czujnikiem ruchukpl5
1.3.28KSNR 5/501/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych – naświetlacze kierunkowe na szynękpl2
1.3.29KSNR 5/501/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych – naświetlacze kierunkoweKpl.4
1.3.30KSNR 5/502/3Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych (istniejąca)kpl2
1.3.31KSNR 5/501/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych – lampka wieczna istniejącakpl1
1.3.32KSNR 5/501/1 (1)Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych – żyrandole istniejącekp4
1.3.33KNRW 508/309/4 (1)Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5’mm2, przykręcane podwójneszt15
1.3.34KNR 403/906/7Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej, przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone, przekrój żył do 16 mm2szt3
1.3.35KNRW 508/308/4 (2)Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych pojedynczy, z tworzywa sztucznego, przykręcanyszt3
1.3.36KNRW 508/308/3 (2)Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany, schodowyszt2
1.3.37KNRW 508/308/3 (2)Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany, świecznikowyszt5
1.3.38KNRW 508/309/ 14 analogiaMontaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, gniazdo mikrofonoweszt3
1.4ElementPomiary elektryczne  
1.4.1KNRW 403/1205/5Badanie skuteczności zerowaniapomiar28
1.4.2KNRW 403/1202/1Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowypomiar30
1.4.3KNRW 403/1202/2Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 3-fazowypomiar28
1.4.4KNNR 5/1305/1Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowegopróba10
2RozdziałUzupełnienie opierzenia elewacji kościoła – prace towarzyszące robotom elektrycznym  
2.1ElementRoboty zabezpieczające  
2.1.1KNR 202/1606/1 (1)Rusztowanie rurowe punktowe, do 20 m, nakłady podstawowem225
Wyliczenie ilości robót:
|2525,000000
RAZEM:25,000000
2.2ElementRoboty rozbiórkowe  
2.2.1TZKNBK 5/1005/20Rozebranie obicia ścian drewnianych, z dwóch warstw desek (poz. 233)m238,040
Wyliczenie ilości robót:
1(6,40*1,80*2)+(3,50*1,0*2)+(1,0*4*2)38,040000
RAZEM:38,040000
2.3ElementRoboty pokrywcze- uzupełniające  
2.3.1TZKNBK 5/703/11Krycie ścian gontami, pojedynczo, (poz. 122)m238,040
Wyliczenie ilości robót:
| (6,40*1,80*2)+(3,50*1,0*2)+(1,0*4*2)38,040000
RAZEM:38,040000

Załącznik 5

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że (imię, nazwisko) …………..…………………………..………,
przedstawiciel Oferenta: (nazwa i adres) …..………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
był obecny podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu ………….…….. o godzinie
………… w związku z zapytaniem ofertowym z dnia …………….….…. dotyczącym
realizacji zamówienia pn.: „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła
parafialnego w Ulanowie”

……………………., dn. ……………………. ……………………………………………………………….
Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Zamawiającego oraz pieczątka / pieczątki